Ochrana osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré  je založené na  súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1.    Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť :

Altevita ecomerce s.r.o.

nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany

IČO:53909291

 (ďalej  len  “správca”)

1.2.    Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce :

Altevita ecomerce s.r.o.

nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany

IČO: 53909291

info@myketo.sk

1.3.    Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov 

2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

2.1.     Zákonným  dôvodom  spracovanie  Vašich  osobných  údajov  je Váš

súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu  a   Rady   2016/679  o  ochrane  fyzických  osôb  pri  spracovaní osobných údajov  a  o  voľnom  pohybe týchto  údajov  a  o  zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné  nariadenie  o  ochrane  osobných  údajov)   (ďalej   len “nariadenie”).

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1.    Účelom   spracovania   Vašich   osobných   údajov   je   zasielanie   daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2.    Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Doba uloženia osobných údajov

4.1.    Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3  roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

5.1.    Ďalšími  príjemcami Vašich  osobných údajov budú  firmy:

WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava (správca   serverov)

Na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam (Využívanie súborov cookies a ďalších technológií), odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam:

Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Externý prevádzkovatelia marketingových nástrojov:

ECOMAIL.CZ, Na Zderaze 15 , 120 00, Praha 2,

Poskytovatelia bankových služieb:

FIO banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava

Pay Solutions, a. s.Líščie údolie 119841 04 Bratislava

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú IT riešením, a  IT administráciou a vývojom softwarových programov, serverov, ktoré pre našu službu využívame.

6. Práva subjektu údajov

6.1.    Za  podmienok stanovených v nariadení máte  právo  požadovať od  správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo  na  opravu  alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo  namietať proti spracovaniu  Vašich  osobných údajov,  a  ďalej  právo  na  prenosnosť  Vašich osobných údajov.

6.2.    Máte  právo   kedykoľvek  odvolať  súhlas  so  spracovaním  Vašich   osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto   odvolaním  súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov       môžete odvolať na e-mailovej adrese :                 info@myketo.sk

6.3.    Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov  bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte   okrem  iného právo  podať sťažnosť na dozornom úrade.

6.4.    Nemáte povinnosť  osobné  údaje  poskytnúť.  Poskytnutie  Vašich  osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia  Vašich  osobných údajov  nie  je  možné zmluvu  uzavrieť  či  ju  zo strany správcu splniť.

Vymedzenie základných pojmov

dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,

sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,

spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov

informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,

obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,

profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,

pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,

šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,

online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,

porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim,

príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

 • Naša spoločnosť bude dodržiavať nasledovné zásady spracúvania osobných údajov:
 • Osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);
 • Zákonnosť spracúvania (článok 6 GDPR)
 • Naša spoločnosť sa zaviazala spracúvať údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 • Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou bude zákonné a to zabezpečením, že sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písmeno c ZoOOÚ)
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť  dňom 10.09.2020